ดร. มาริษา  เดอ เบลส์
กรรมการwichai.html
อาจารย์ประยูร  ประเทศ
กรรมการsomtawin.html
อาจารย์นิธิภัทร  บุญปก
กรรมการsawang.html
อาจารย์นฤมล  โสตะ
กรรมการและเลขานุการmarisa.html
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  พินิจด่านกลาง
ประธานกรรมการsomsak.html