รายละเอียดหลักสูตร    คลิกที่นี่Phillosophy_files/171120_4.pdf
ปรัชญา

ให้โอกาสทางการศึกษา  พัฒนาบัณฑิตทางการเกษตร
 
     
วิสัยทัศน์  พันธกิจ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 
คำขวัญ

“วิชาการก้าวไกล  วิจัยก้าวหน้า  ความรู้คู่ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”