ผลงานวิชาการและงานวิจัยAcademics.html
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.)
5033204
การผลิตเห็ด
Mushroom ProductionWichakan_files/TQF-3.pdf
5003201
การจัดการฟาร์ม
Farm  ManagementWichakan_files/TQF-3_1.pdf
5011101
ปฐพีวิทยา
Soil  ScienceWichakan_files/5011101.pdf
5041006
หลักการผลิตพืช
Principle of  Crop ProductionWichakan_files/3.pdf
ภาคการศึกษาที่  1/2553Wichakan_files/TQF-3_1_1.pdf
5033204
การผลิตเห็ด
Mushroom ProductionWichakan_files/TQF-3_5033204.pdf
5003201
งานช่างเกษตรเบื้องต้น
Principles of Farm mechanics
Wichakan_files/TQF-3_2.pdf
ภาคการศึกษาที่  2/2553Wichakan_files/TQF-3_1_2.pdf
ภาคการศึกษาที่  1/2554Wichakan_files/TQF-3_1_3.pdf
TQF5 - 5003202Wichakan_files/TQF-5_5003202.pdf
TQF5 - 5112102Wichakan_files/TQF-5_5112102.pdf
TQF5 - 5121102Wichakan_files/TQF-5_5121102.pdf
TQF5 -5034304Wichakan_files/TQF-5_5034304.pdf

TQF5

Course  Syllabus

5121102Wichakan_files/5121102.pdf
5112102Wichakan_files/5112102.pdf
5034304Wichakan_files/5034304.pdf
TQF3 - 5112102Wichakan_files/TQF-3_5112102.pdf
TQF3 - 5121102Wichakan_files/TQF-3_5121102.pdf
TQF3 -5034304Wichakan_files/TQF-3_5034304.pdf

TQF3